Általános tájékoztató várható örökösök, örökösök, örökösként kijelölt személyek1, illetve egyéb érintettek részére az OTP Ingatlanlízing Zrt. hagyatéki ügyintézéséről

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. (a továbbiakban úgy is mint Társaság) ezzel a tájékoztatóval kíván segítséget nyújtani abban, hogy természetes személy Lízingbevevő ügyfelei vonatkozásában a haláleset bekövetkezésekor minél könnyebben és rövidebb idő alatt, illetve a lehető leginkább megnyugtató módon intézhessék a Lízingszerződéssel kapcsolatos teendőket az érintett személyek, ezzel összefüggésben a szükséges jognyilatkozatokat és az általuk teljesítendő kötelezettségeket a releváns információk birtokában, a kellő időben tegyék meg, illetőleg teljesítsék.

A természetes személy Lízingbevevő halála a Lízingszerződések tekintetében alapesetben lezárási eseménynek minősül, kivéve bizonyos eseteket, így a kijelölt örökös Lízingszerződésbe történő belépése mellett azon lentebb ismertetett esetköröket, amikor a Társaság mint Lízingbeadó ezen jogával élve, saját döntése alapján a lezárási esemény alkalmazásától feltételesen, avagy véglegesen eltekint. Mindazonáltal a természetes személy Lízingbevevő halála mindenképp hatást gyakorol a fennálló jogviszonyra, amennyiben azt megszünteti, illetve annak folytatására adott esetben csupán alanyváltozást követően, a Lízingszerződés erre vonatkozó módosítása révén van lehetőség, mindez pedig megkívánja az érintett személyek Társasággal való fokozott együttműködését. Erre tekintettel a halálesetet érdemes minél előbb bejelenteni a Társaság részére. A bejelentéshez szükséges bemutatni eredeti vagy hiteles másolati példányban a halotti anyakönyvi kivonatot, melynek kiállítását a haláleset helye szerinti illetékes önkormányzat anyakönyvi hivatalától kell kérni, ehhez egyebek mellett az elhalálozási jegyzőkönyv vagy halottvizsgálati bizonyítvány bemutatása szükséges. A bejelentés valótlan voltából, illetve a hivatalos okiratok bemutatásának elmaradásából eredő károkért az OTP Ingatlanlízing Zrt. semmifajta felelősséget nem vállal.

 

A haláleset bejelentése, halál tényéről történő hitelt érdemlő tudomásszerzés

A Lízingbevevő haláláról történő hitelt érdemlő tudomásszerzésnek az minősül, ha az alábbiakban felsorolt dokumentumok bemutatásával a haláleset bejelentésre kerül, illetőleg arról a Társaság ezen dokumentumok révén egyébként tudomást szerez, avagy az itt meghatározottak valamelyike megvalósul:

a/     Halotti anyakönyvi kivonat, holtnak nyilvánító, valamint halál tényét megállapító jogerős bírósági végzés

b/     Külföldön kiállított halotti anyakönyvi kivonat, vagy a halál tényét megállapító határozat

c/     Polgármesteri hivatal írásbeli tájékoztatása az elhalálozásról (ide nem értve a lakcímnyilvántartó hivatalától érkezett tájékoztatást)

d/     A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) jogalap nélküli ellátásokkal kapcsolatos megkeresése

e/     A megyei kormányhivatalok rehabilitációs szakigazgatási szervének jogalap nélküli ellátásokkal kapcsolatos megkeresése

f/      A Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) jogalap nélküli ellátásokkal kapcsolatos megkeresése

g/     Közjegyző hagyatéki eljárással kapcsolatban, illetve annak keretében küldött megkeresése

h/     Gyámhivatali tájékoztató levél

i/      Jogerős és nem jogerős hagyatékátadó végzés

j/      Jogerős és nem jogerős öröklési bizonyítvány

k/     Bíróság hagyatéki per során hozott jogerős és nem jogerős határozata

l/      A Magyar Államot hagyatéki ügyben képviselő szervezet (jelenleg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) megkeresése

m/   Hatósági megkeresés (mely alatt külföldi és belföldi hatóság megkeresése egyaránt értendő), mely tartalmazza az ügyfél elhalálozásának tényét és időpontját

n/     Halál tényét igazoló anyakönyvi hatósági bizonyítvány

p/     A Társaságnak a halálesetről adott esetben egyéb forrásból történő, hitelt érdemlőnek tekinthető tudomásszerzése

Külföldön kiállított okiratok esetén szükséges lehet az okiratoknak a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény szerinti belső elismerése, diplomáciai hitelesítése, illetve felülhitelesítése, Apostille záradékkal való ellátása, illetve a hiteles magyar nyelvű fordításnak a Társaság részére történő átadása. Hiteles magyar nyelvű fordításnak fogadja el a Társaság azon fordítást, melyet az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI), vagy magyarországi szakfordító, illetve szakfordító lektor készített. A szakfordítótól és a szakfordító lektortól származó fordítás esetén csatolni kell a szakfordítói és tolmácsi képesítést igazoló okmány másolatát.

 

A kiadható adatok, illetve adható információk köre

Az elhunyt ügyfél által kötött szerződés, illetve az azzal összefüggő adatok tekintetében a banktitokra vonatkozó általános szabályok, jogszabályi előírások tekintendők irányadónak.

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn – egyebek mellett – a hagyatéki ügyben eljáró jegyzővel és közjegyzővel, valamint a feladatkörében eljáró gyámhatósággal, illetve bírósággal szemben (a Társaság hagyatéki ügyintézése során a törvényben nevesített előbbi esetkörök, illetve jogosultak tekinthetők tipikusan előfordulónak). Nem jelenti továbbá a banktitok sérelmét a Hpt. rendelkezései alapján a le nem járt pénzügyi lízinghez kapcsolódóan a fennálló tartozás összegéről és összetételéről, így azon belül a lejárt tartozás összegéről, az ezt alátámasztó adatokról - így különösen az elhalálozás napjáig teljesített befizetéseket tartalmazó, a tartozásra vonatkozó számszaki kimutatásról -, az esedékes havi lízingdíjról, azon számlaszámról, amelyre a lízingdíjat fizetni kell, valamint a hátralévő futamidőről az örökhagyó közeli hozzátartozója részére - annak írásbeli kérelmére - történő adatszolgáltatás a hagyatéki eljárás jogerős lezárásáról történő tudomásszerzés napjáig (Hpt. 164.§ (y) pont).

A közeli hozzátartozói minőség igazolására az alábbi dokumentumok  szolgálhatnak:

-          Házassági anyakönyvi kivonat: az örökhagyó és a közeli hozzátartozó közötti házastársi viszony igazolására, feltéve, hogy a házasság az elhalálozás előtt fennállt, valamint a mostohaszülő és a szülő házasságának igazolására mostohagyermek és mostohaszülő közötti hozzátartozói viszony esetén, feltéve, hogy a házasság az elhalálozás előtt fennállt.

-          Születési anyakönyvi kivonat: az örökhagyó és a közeli hozzátartozó közötti egyeneságbeli rokonság igazolására, valamint az örökhagyó és a közeli hozzátartozó közötti testvéri kapcsolat igazolására.

-          Bejegyzett élettársi kapcsolatot tanúsító anyakönyvi kivonat: az örökhagyó és a közeli hozzátartozó közötti bejegyzett élettársi viszony igazoására, feltéve, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat az elhalálozás előtt fennállt.

-          Jogerős gyámhatósági határozat: a gyermek örökbefogadásának igazolására az örökbefogadott gyermek és az örökbefogadott szülő közötti közeli hozzátartozói viszony esetén, valamint nevelőszülő kihelyezésének igazolására a nevelt gyermek és a nevelőszülő közötti közeli hozzátartozói viszony esetén

A Hpt. szerint közeli hozzátartozó a 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban Ptk.) meghatározott közeli hozzátartozó és az élettárs.  A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.

Az előbbiek szerinti tájékoztatás adható továbbá a Lízingszerződésben szereplő többi szerződő félnek (társszerződőnek), a kezesnek, valamint a kijelölt örökösnek.

Az elhunyt ügyfél igazolt örökösének a Lízingszerződéssel összefüggésben bármely adatról adható tájékoztatás.

Az örökösi minőség igazolása történhet:

- Magyarországon kiállított, jogerős, teljes hatályú hagyatékátadó végzéssel, vagy jogerős öröklési bizonyítvánnyal

- Külföldön kiállított, jogerős hagyatékátadó végzéssel, vagy jogerős öröklési bizonyítvánnyal

- Európai öröklési bizonyítvánnyal

- Jogerős ítélettel

Külföldön kiállított okiratok benyújtása esetén azok hiteles, magyar nyelvű fordítását is szükséges csatolni.

 

Eljárás a Lízingbevevő elhalálozását követően, az örökösök, illetve a Lízingszerződésben félként szereplő egyéb felek lehetőségei

Fent írtak szerint tehát a természetes személy Lízingbevevő halála - függetlenül attól, hogy egy vagy több Lízingbevevő kötelezett a Lízingszerződésben, - lezárási eseménynek minősül, azaz bármelyikük halálával a Lízingszerződés az elhalálozás napjára visszamenőleges hatállyal megszűnik. A Társaság az Üzletszabályzataiban foglaltak szerint ekkor a jogerős és végrehajtható hagyatékátadó végzés szerinti (illetve fentiek szerint egyéb módon igazolt) örökösökkel – a Lízingbevevő elhalálozásáról, illetve az örökösök személyéről történő hitelt érdemlő tudomásszerzését követően –, valamint adott esetben a Lízingszerződésben szerepelt többi Lízingbevevővel elszámol a Lízingszerződéssel összefüggésben, az elhalálozás napján fennálló teljes tartozás figyelembe vételével, a Lízingtárgy értékesítését követően, az Üzletszabályzataiban foglaltak szerint.

Előbbiektől eltérően a természetes személy Lízingbevevő halála esetén a Lízingbeadó jogosult saját döntése alapján a lezárási esemény alkalmazásától feltételesen eltekinteni, amennyiben (i) a túlélő Lízingbevevők mindegyike vagy valamelyikük vagy (ii) függetlenül attól, hogy a Lízingszerződésben egy vagy több Lízingbevevő volt-e a lezárási esemény halál miatt történt felmerültének időpontját közvetlenül megelőzően, valamely harmadik személy, aki az elhunyt Lízingbevevő utáni örökösi vagy más, a Lízingszerződésből eredően az elhunyt Lízingbevevőt illető jogok és őt terhelő kötelezettségek tekintetében jogutódi minőségét hitelt érdemlően valószínűsíti, jelentkezik Lízingbeadónál a Lízingbevevő halálát követő legfeljebb 30 napon belül azzal, hogy a Lízingszerződésből az elhunyt Lízingbevevőt illető jogokat és kötelezettségeket át kívánja vállalni, és vállalja a szerződés módosítással járó költségek megfizetését, valamint ezen személy(ek) a  Lízingbeadó ügyfélminősítésén megfelel(nek).

Abban az esetben, ha a Lízingbevevő halálától számított  ésszerű időn belül minden túlélő Lízingbevevő és az eddig adott esetben jogerőre emelkedett hagyatékátadó végzés szerint minden, a Lízingszerződés (az abból származó jogok és kötelezettségek) tekintetében örökösnek vagy egyéb címen jogutódnak (ideértve ezek jogerős hagyatékátadó végzéssel megállapított jogutódjait is valamelyikük időközi elhalálozása esetén) minősülő személy a Társaság mint Lízingbeadó számára is elfogadható módon megállapodik arról, hogy ki/kik jogosult(ak) közülük folytatni a Lízingszerződést és megállapodnak egyéb, a Lízingbeadó számára lényeges kérdésekben (ideértve különösen a túlélő Lízingbevevő(k), illetve egyébként a Lízingszerződés tekintetében jogutódnak minősülő személy(ek) és a Lízingszerződést folytató személy(ek) közötti elszámolással kapcsolatban), és mindez a Társaságnak mint Lízingbeadónak is elfogadható (így különösen a Lízingszerződést folytató személyek megfelelnek a minősítésen), úgy a Társaság jogosult - de nem köteles - a lezárási esemény alkalmazásától véglegesen eltekinteni. Eben az esetben  a Lízingszerződés a Lízingbevevő halálának napjára visszamenő hatállyal folytatódik tovább a megállapodás szerinti személyekkel, melynek kapcsán Lízingebadó velük a Lízingszerződés módosítására vonatkozó megállapodást köt, mely szerint adott személy(ek) az elhunyt Lízingbevevő helyén a Lízingszerződésbe félként belép(nek).

Amennyiben a Lízingszerződés folytatására nem kerül sor előbbiek szerint – ideértve különösen azt az esetet is, ha arra azért nem kerülhet sor, mert a Lízingbevevő halálától számított ésszerű időn belül még nem áll rendelkezésre a jogutódokat teljes körűen megállapító jogerős hagyatékátadó végzés valamely okból -, a Társaság a lezárási esemény szabályainak alkalmazásával a jogerős és végrehajtható hagyatékátadó végzésben, illetőleg adott esetben ítéletben megjelölt, vagy fentiek szerint egyéb módon igazolt (a Lízingszerződés elhunyt Lízingbevevőt illető részében) örökössel/örökösökkel/egyéb címen jogutódnak minősülő személyekkel köteles elszámolni az elhalálozás napján fennálló teljes tartozás figyelembe vételével az Üzletszabályzataiban foglaltak szerint. Lízingbeadó nem vállal semmilyen felelősséget azzal kapcsolatban, hogy azon harmadik személy, aki örökösi/egyéb címen jogutódi minőségét valószínűsíti, utóbb nem válik örökössé/jogutóddá, illetve nem vállal semmilyen felelősséget azzal kapcsolatban, hogy az ezen minőség valószínűsítéséhez használt okiratok és/vagy az azok alapján meghozott Lízingbeadói döntés nem bizonyul megalapozottnak, helyesnek valamely okból.

Fenti esetekben, amennyiben az örökösök, avagy harmadik személyek a Társaság döntése értelmében a Lízingszerződésbe a Lízingbevevő halálának napjára visszamenőleges hatállyal belépnek és nem következik be lezárási esemény, úgy ezen személyek teljes vagyonukkal felelnek a Lízingszerződésből eredő tartozás megfizetéséért, azaz az örökösök felelőssége ebben az esetben a teljes személyes felelősség szintjére bővül, tehát nem csak a hagyaték erejéig (adott esetben egyéb vagyonukkal örökségük erejéig) felelnek.

 

Felelősség a Lízingtárgy vonatkozásában annak Társaság általi birtokba vételéig, illetve a Lízingszerződés módosításáig

A Lízingbevevő elhalálozását követően, (i) a Lízingszerződésnek arra vonatkozó módosításáig, hogy a túlélő Lízingbevevő(k) és/ vagy harmadik személy(ek) az elhunyt Lízignbevevő helyén a Lízingszerődésbe félként belépnek, vagy (ii) amenyiben végül lezárási esemény lesz alkalmazndó, és/vagy az előbbiek szerinti szerződésmódosításra mégsem került sor, a Lízingtárgynak a Társaság általi birtokba vételéig  a túlélő Lízingbevevő(ke)t/ Lízingtárgyban tartózkódó harmadik személy(ke)et terheli minden, a Lízingtárgy fenntartásával járó kötelezettség, ők viselik a Lízingtárggyal kapcsolatos költségeket, továbbá viselik a kárveszélyt, illetve kötelesek a Társaság által indokoltnak tartott egyéb kötelezettség teljesítésére.

 

Örökös felkutatása

Ha a jogerős hagyatékátadó végzés – illetve az öröklés rendjét igazoló egyéb dokumentum –  Társaság által történő átvételét követő 30 napon belül az abban megjelölt örökösök nem jelentkeznek, akkor a Társaság írásban tájékoztatja az őket lehetőségeikről a végzésben feltüntetett értesítési címeken.

 

Az örökösök felelőssége a hagyatéki eljárás alapján

A hagyatéki eljárást az elhunyt lakóhelye szerint illetékes jegyzőnél kell kezdeményeznie a túlélő örökös(ök)nek, várható örökösöknek, illetve hozzátartozóknak. A hagyatéki eljárás megindítását követően a polgármesteri hivatal hagyatéki leltárt vesz fel. A hagyatéki leltárhoz szükséges megadni a hozzátartozó által ismert, az elhunyt által valamely pénzügyi intézménynél kötött szerződésre vonatkozó adatokat, ismertetni az elhunyt erre vonatkozó kötelezettségeit.

Ha az örökös(ök)nek nincs pontos ismerete az elhunyt által igénybevett pénzügyi szolgáltatásokról, ezt mindenképp érdemes jelezniük. Fontos megadni a pénzügyi intézmény nevét, amellyel az elhunyt kapcsolatban állhatott. Ebben az esetben a hagyatéki eljárás során a közjegyző kér tájékoztatást az adott pénzügyi intézménytől. Ha a hagyatéki eljárás során valamely pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés – így adott esetben a Társasággal kötött pénzügyi Lízingszerződés –  nem kerül figyelembe vételre, annak jogi sorsa rendezése érdekében általában utóbb kell póthagyatéki eljárás lefolytatását kezdeményezni.

 

A hagyatéki eljárás lefolytatása szükséges annak érdekében, hogy tisztázódjon az elhunyt utáni öröklési helyzet, illetőleg az öröklés rendje legalább a Lízingszerződés, illetve az abból eredő összes jogosultság és kötelezettség (azaz nem a teljes hagyaték) tekintetében. Ennek alapján ítélhető meg egyrészt az, hogy lezárási esemény esetén kivel kell majd elszámolni, illetve az, hogy az adott esetben kijelölt örökös valóban lehet-e jogutód a Lízingszerződés tekintetében.

Kiskorú és gondnokolt általi öröklés esetében a törvényes képviselő, illetve a gondnok jogosult a kiskorú, illetve a gondnokolt helyett és nevében eljárni, valamennyi kötelezettséget a kiskorú/gondnokolt nevében vállalni, illetve adott esetben a kiskorú, illetőleg a gondnokolt előbbiekkel összefüggő jognyilatkozataihoz hozzájárulni, azzal, hogy amennyiben a kiskorú/gondnokolt örökös a lízingkötelembe be kíván lépni, erről

- a cselekvőképtelen kiskorú (14 év alatti), továbbá a cselekvőképességének teljes korlátozásával gondnokság alá helyezett gondnokolt helyett és nevében a törvényes képviselő/gondnok tehet jognyilatkozatot, illetve ő járhat el, tehát a szerződés módosításával összefüggő valamennyi dokumentumot neki kell aláírnia, az egyéb jognyilatkozatokat megtennie, illetőleg jogcselekményeket eszközölnie, vagy

- a korlátozottan cselekvőképes kiskorú (14. életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen), továbbá a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezett gondnokolt jognyilatkozatainak érvényességéhez (szerződés módosításával összefüggő valamennyi dokumentum aláírása stb.) – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a törvényes képviselő/gondnok jóváhagyása szükséges,

azzal azonban, hogy a törvényes képviselő/gondnok előbbiek szerinti egyes jognyilatkozatainak érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása válhat szükségessé. A jóváhagyásról a gyámhatóság a törvényes képviselő/gondnok kérelmére dönt.

Az örökös –a törvény értelmében a hagyatéki tartozásokért a hagyaték erejéig felel a hitelezők felé. Amennyiben a követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek az örökös birtokában, akkor az örökös öröksége erejéig egyéb vagyonával is felel.

 

Adatkezelés

Az örökös és egyéb érintettek adatainak kezelése az Ingatlanlízing Általános Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően történik, az adatkezelésre az abban foglaltak irányadók.

https://www.otpingatlanlizing.hu/files/Általános_adatkezelési_tájékoztató_20191210.pdf1 Amennyiben a Lízingszerződésre irányadó Üzletszabályzat erre vonatkozó rendelkezést tartalmaz, a természetes személy Lízingbevevő jogosult a Ptk. írásbeli magánvégrendeletre vonatkozó szabályainak megfelelően, az Üzletszabályzatban meghatározott módon úgy rendelkezni, hogy halála esetén a Lízingszerződésben (és minden ahhoz kapcsolódó jog és kötelezettség tekintetében) kizárólagos örököse és jogutódja egy meghatározott személy legyen. Ebben az esetben, amennyiben az Üzletszabályzatban ezzel összefüggésben meghatározott kötelezettségeinek eleget tesz, illetve az ott írt feltételek teljesülnek – így különösen a kijelölt örökös a Társaság ügyfélminősítésén megfelel, és vállalja a szerződés módosítással járó költségek megfizetését – a kijelölt örökös a Lízingbevevő helyére lép a Lízingszerződésbe, annak halálára visszamenőleges hatállyal, ellenkező esetben a Lízingbevevő halála lezárási eseménynek minősül. Amennyiben utóbb valamely – kijelölt örökösön kívüli  –harmadik személy jogerős és végrehajtható hagyatékátadó végzéssel, illetve ítélettel igazolja az adott Lízingszerződés tekintetében az örökösi minőségét, úgy a kijelölt örökösnek a Lízingszerződésbe való belépése – feltéve, hogy volt ilyen - a Lízingbevevő halálára visszamenőleges hatállyal hatályát veszti, és amennyiben erre vonatkozó szándéka fennáll, illetve a Társaság ügyfélminősítésén megfelel és az időközbeni havi lízingdíjakat és egyéb tartozásokat megfizeti, az új örökös a Lízingszerződésbe a Lízingbevevő halálára visszamenőleges hatállyal beléphet, egyébként lezárási esemény következik be a Lízingszerződés tekintetében. Amennyiben a Lízingbevevő az előbbiekben meghatározottak szerint nem nevez meg kijelölt örökös, abban az esetben a Lízingbevevő halála lezárási eseménynek minősül, a Lízingszerződés a Társaság minden további jognyilatkozata nélkül megszűnik, kivéve a jelen tájékoztatóban foglalt eseteket.