A bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk

1. A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás általános tudnivalói

Az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ általános tájékoztatója

2. Főhitelező megbízása

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 4.§. (6) bekezdése alapján a számviteli jogszabályok szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülő OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.-t jelölte ki a törvény szerinti eljárásokban a megbízása alapján eljárni jogosult pénzügyi intézményként. Az OTP Ingatlanlízing Zrt. által az OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. részére adott meghatalmazás a főhitelezői feladatoknak az OTP Ingatlanlízing Zrt. nevében történő ellátására is kiterjed.

Az OTP Faktoring Zrt. postai címe: 1364 Budapest, Pf. 47.

Az OTP Faktoring Zrt. honlapjának elérhetősége: OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

3. A Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapjának elérhetősége

http://www.csodvedelem.gov.hu/

4.  A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban a hitelezők bejelentkezésével összefüggő tudnivalók

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban a Családi Csődvédelmi Szolgálat az adós kérelmének és mellékletének megvizsgálásáról, valamint ha szükséges, az adategyeztetés, illetve a hiánypótlás megtörténtéről és a törvény szerinti vizsgálatok lefolytatásáról az adós részére igazolást állít ki, és az igazolást postai úton megküldi adósnak és főhitelezőnek, továbbá a főhitelezőnek elektronikus úton is továbbítja. Ezzel egyidejűleg a Családi Csődvédelmi Szolgálat a honlapján hirdetményt tesz közzé a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezéséről. A hirdetmény tartalmazza a bíróságon kívüli adósságrendezési kezdeményezés benyújtásának tényét, időpontját, az adós, adóstárs nevét, természetes személyezonosító adatait, lakcímadatait, a főhitelező nevét, elérhetőségét és felhívást arra, hogy a hitelezők 15 napon belül jelentsék be igényeiket az adósnak, adóstársnak és a főhitelezőnek. A hirdetményben foglaltak szerint hitelezőnek az igénybejelentésben meg kell jelölnie a kötelezettet (kötelezetteket), a követelés jogát, tőkeösszegét és járulékait, és nyilatkoznia kell arról, hogy a követelés érvényesítése érdekében kezdeményezett-e fizetési meghagyásos eljárást, végrehajtást, zálogtárgy bíróságon kívüli értékesítését, óvadékkal biztosított követelés esetén az óvadék tárgyából történő kielégítés és az azt követő elszámolás megtörtént-e. A hitelezőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy van-e tudomása a végrehajtás korlátozása vagy megszüntetése iránti eljárásról.

5. Ügyfélszolgálatra vonatkozó tájékoztatás

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. a bíróságon kívüli adósságrendezési ügyekre kijelölt ügyfélszolgálatát székhelyén működteti. Az ügyfélszolgálat címe: 1012 Budapest, Vérmező út 4. 3. emelet

6. A bíróságon kívüli adósrendezési eljárás során alkalmazott formanyomtatványok

I. Kezdeményező űrlap

- kezdeményezés és személyi adatok
- vagyonleltár
- nyilatkozatok

II. Pótlapok

- további adóstárs
- további közös háztartásban élők
- további egyéb kötelezett
- további ingatlan
- további közúti jármű
- további vizi-, légi jármű
- további ipari-, mezőgazdasági gép, berendezés
- további művészeti alkoztás
- további nemesfém, ékszer
- további műszaki, informatikai, híradástechnikai eszköz
- további lakberendezés, sporteszköz, egyéb vagyoni értékű jog
- további pénzügi intézménynél elhelyezett megtakarítások, fizetési, illetve pénzforgalmi számlák, értékpapírok, üzletrészek
- adós, adóstárs további óvadékkal lekötött vagyona, vagyoni értékű jogok
- további tartozások - adós, adóstárs fizetési kötelezettségei (kivéve adótartozás)
- további adótartozások - adók, egyéb köztartozások, állammal, helyi önkormányzattal, köztestülettel szembeni, közjogi jogviszonyból fennálló adósi, adóstársi tartozások
- további követelések - az adósságrendezésbe bevonható vagyont növelő követelések adatai
- további egyéb kötelezett nyilatkozata az adósságrendezési eljárásban történő részvétele módjáról
- további adóstárs nyilatkozata a tartozás megfizetésére való képtelenségéről
- további adósrárs nyilatkozata adósságrendezési eljárásban vállalt kötelezettségekről
- további érdekeltek nyilatkozata adósságrendezési eljárásban az ingatlan tekintetében vállalt kötelezettségekről
- nyilatkozat további adóstársról és további követelésről
- nyilatkozat adósságrendezésbe bevonható további egyéb kötelezettről
- további kérelem bírósági adósságrendezési eljárás kezdeményezéséről
- további adóstárs(ak) nyilatkozata az adósságrendezési eljárásban történő együttműködéséről
- további egyéb kötelezett(ek) nyilatkozata az adósságrendezési eljárásban történő együttműködéséről
- további közeli hozzátartozó(k) és adóssal egy háztartásban élő(k) nyilatkozata az adósságrendezési eljárásban történő együttműködéséről
- kimutatás további 50.000,-Ft-ot meg nem haladó tartozásról
- meghatalmazás adósságrendezés során történő eljárásban cselekmények és jognyilatkozatok megtételére
A nyomtatványokhoz szükséges útmutató itt érhető el: Kitöltési útmutató

7. A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban a főhitelező tevékenységével összefüggő panaszok közlésének, kezelésének, valamint a panaszok elintézése dokumentálásának módja

Panaszkezelés magáncsőd

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Közleménye